Drukuj

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

 

mgr Hanna Kaczmarek

 

Godziny pracy:
Poniedziałek 10:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 15:00
Środa 8:00 - 15:00
Czwartek 8:00 - 15:00
 Piątek 8:00 - 15:00

 

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności:

  • pełnienie nadzoru organizacyjnego i pedagogicznego nad przebiegiem praktyki zawodowej (opracowanie planu praktyk zawodowych),
  • organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w technikach,
  • przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: liczebności grup wynikającej ze stosowania przepisów BHP, a także warunków lokalowych i technicznych w miejscu odbywania praktyk,
  • ustalanie z zakładami pracy miejsc odbywania praktyk zawodowych,
  • wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń i uwag  np. jakości odbywania przez uczniów praktyk,
  • terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki zawodu,
  • sporządzanie umów dotyczących odbycia praktyki zawodowej,
  • wypełnianie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej ocen (klasyfikacji) z praktyk zawodowych,
  • reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami,
  • udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawoduu z obowiązującymi przepisami.